ارزیابی و مقایسه شاخص جذب سراسری محصولات گوناگون از طریق ارزیابی شاخص التهاب پوست (اریتم) ناشی از مواد فعال بهداشتی با خاصیت قرمز کننده توسط شرکت بازاریابی مستقیم DMC

تاریخ ارسال :۹ دي ۱۳۹۳
هدف از این آزمایش بالینی ارزیابی تطبیق شاخص جذب سه محصول از طریق ارزیابی شاخص التهاب پوستی (اریتم) با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری اریتم (MEXAMETER) و انجام آزمایش‌های بالینی و همچنین ارزیابی حس گرم شدگی است.

مقاله لاتین برای پزشکان: (Studio Crackle Tecnology Bio Basi Europe 01_2013)

تمام حقوق این سند برای تولید کننده محفوظ است. اسناد علمی و فنی تحت قانون حقوق مولفین و مصنفین (کپی رایت) می‌باشد. تکثیر این سند یا بخشی از آن بدون اجازه کتبی شرکت Bio Basic Europe مجاز نیست. با توجه به تجربه شرکت، توصیه می‌شود هر سه سال مطابقت این سند با مقررات و قوانین جاری بررسی گردد.

هدف از این آزمایش بالینی ارزیابی تطبیق شاخص جذب سه محصول از طریق ارزیابی شاخص التهاب پوستی (اریتم) با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری اریتم (MEXAMETER) و انجام آزمایش‌های بالینی و همچنین ارزیابی حس گرم شدگی است.

بخش تجربی پژوهش

شماره گزارش: 1201M05F

عنوان: ارزیابی و مقایسه شاخص جذب سراسری محصولات گوناگون از طریق ارزیابی شاخص التهاب پوست (اریتم) ناشی از مواد فعال آرایشی با خاصیت قرمز کننده

حیطه آزمایش: حیطه این آزمایش عبارت است از بررسی و مقایسه میزان جذب محصولات بر روی پوست از طریق ارزیابی میزان افزایش التهاب پوستی (اریتم) و افزایش حس گرم شدگی بر روی ناحیه پوستی محل مصرف محصول

گزارش فنی توسط شرکت Bio Basic Europe و دانشگاه Degli Studi di Pavia تهیه شده است. گزارش فنی نهایی توسط شرکت Bio Basic Europe و از طرف شرکت بازاریابی مستقیم DMC تدوین شده است.

حامی مالی: شرکت بازاریابی مستقیم DMC؛

ناظر: پروفسور پالینیو ریکلمی، استاد داروشناسی

کنترل کیفیت: دکتر کلادیو آنجلینتا

مسئول انجام آزمایش: دکتر سسا اولین فالکونی کلاین

افراد شرکت کننده در آزمایش

20 زن و مرد در بازه سنی 18 تا 70 سال، بر اساس معیارهای زیر برای انجام آزمایش انتخاب شدند:

 • -  وضعیت مناسب سلامت عمومی
 • - عدم ابتلا به بیماری پوستی
 • - عدم استفاده از داروهای دیگر در روند انجام پژوهش
 • - تعهد به عدم تغییر کارهای معمول روزانه
 • - عدم سابقه حساسیت در سوابق پزشکی

روش آزمایش

 • 1-  20 نفر داوطلب در بازه سنی 18 تا 70 سال انتخاب شدند.
 • 2-  سه ناحیه مجزا بر روی پوست ساعد مشخص گردید.
 • 3-  رنگ پوست در زمان T0، قبل از مصرف محصول، اندازه‌گیری شد تا مقدار مبنا به دست آید.
 • 4-  سه ناحیه مجزای پوستی به ترتیب زیر مورد آزمایش قرار گرفتند:
  • -محصول اول (کف ریکاپیل؛ Ricapil rapido Mousse Croccante) بر روی یکی از این نواحی پوستی آزمایش شد.
  • -محصول دوم (ژل ریکاپیل؛ Ricapil rapido Gel) بر روی ناحیه دوم آزمایش شد.
  • -محصول سوم (کرم ریکاپیل؛ Ricapil rapido Crema) روی ناحیه سوم آزمایش شد.

5-  سپس اندازه‌گیری با استفاده از Mexameter، ارزیابی بالینی اریتم، و ارزیابی حس داغی یا گرم‌ شدن در زمان‌های زیر و بعد از مصرف محصول انجام گرفت:

 • T0’ (بلافاصله بعد از خارش یا سوزش پس از مصرف محصول)
 • T5’ (5 دقیقه)
 • T15’ (15 دقیقه)
 • T30’ (30 دقیقه) بعد از مصرف محصول

انجام آزمایش

پارامترهای مربوط به وسایل آزمایش

Mexameter ® MX 18 وسیله‌ای برای اندازه‌گیری مواد موثر بر رنگ پوست است که در اینجا همان هماگلوبین است (اریتم). اندازه‌گیری بر اساس میزان جذب و انعکاس انجام می‌شود.

میله Mexameter ® MX18 سه طول موج مشخص را ایجاد می‌کند. گیرنده موج نور منعکس شده از پوست را اندازه‌گیری می‌کند. میزان نور تابیده شده مشخص شده و سپس می‌توان میزان نور جذب شده توسط پوست را محاسبه کرد. برای اندازه‌گیری التهاب پوست (اریتم) از دو طول موج متفاوت جهت سنجش حداکثر جذب هموگلوبین استفاده می‌شود. طول موج سوم برای جلوگیری از اثرات رنگ (مثلا بیلی‌روبین) استفاده می‌شود. نتایج ظرف 1 ثانیه به شکل شاخص بین 0 تا 999 نشان داده می‌شوند.

اندازه‌گیری اریتم (با استفاده از دستگاه MEXAMETER ® MX 18) به صورت زیر انجام می‌شود:

 • ·         در زمان t0: مقدار مبنا
 • ·         در زمان T0’ (بلافاصله بعد از مصرف محصول)
 • ·         در زمان T5’: 5 دقیقه پس از مصرف محصول
 • ·         در زمان T15’: 15 دقیقه پس از مصرف محصول
 • ·         در زمان T30’: 30 دقیقه پس از مصرف محصول

 

ارزیابی بالینی اریتم مطابق با جدول زیر انجام گرفته است:

اریتم خیلی خفیف

+

اریتم قابل رویت

++

اریتم شدید

+++

ارزیابی بالینی اریتم در زمان‌های زیر انجام شده است:
 • ·         در زمان t0: مقدار مبنا
 • ·         در زمان T0’ (بلافاصله بعد از مصرف محصول)
 • ·         در زمان T5’: 5 دقیقه پس از مصرف محصول
 • ·         در زمان T15’: 15 دقیقه پس از مصرف محصول
 • ·         در زمان T30’: 30 دقیقه پس از مصرف محصول

برای ارزیابی حس داغ شدن یا گرم‌شدگی بر اساس جدول زیر عمل شده است:

اریتم خیلی خفیف

+

اریتم قابل رویت

++

اریتم شدید

+++

 
ارزیابی حس گرم یا داغ شدن در زمان‌های زیر صورت گرفته است:
 • ·         در زمان t0: مقدار مبنا
 • ·         در زمان T0’ (بلافاصله بعد از مصرف محصول)
 • ·         در زمان T5’: 5 دقیقه پس از مصرف محصول
 • ·         در زمان T15’: 15 دقیقه پس از مصرف محصول
 • ·         در زمان T30’: 30 دقیقه پس از مصرف محصول

محاسبات

برای ارزیابی میزان جذب، موارد زیر بررسی و تحلیل شدند:

- شاخص اریتم در زمان واحد (S) که برابر است با درصد افزایش اریتم در زمان‌های مختلف نسبت به مقدار مبنا

- شاخص جذب سراسری (G) که برابر است با اختلاف (درصد) شاخص‌های حداکثر اریتم برای هر یک از محصولات

 • خلاصه جداول و مقادیر
 • پارامترهای بالینی و وسایل آزمایش
 • Mexameter، ارزیابی بالینی، و ارزیابی حس گرم‌شدگی

کف ریکاپیل

 

ژل ریکاپیل

 

کرم ریکاپیل

 

کاهش اریتم

مقدار به دست آمده از Mexameter

کف ریکاپیل

ژل ریکاپیل

 

کرم ریکاپیل

با مشخص شدن شاخص اریتم برای زمان واحد (S)، درصد افزایش اریتم برای هر محصول در هر زمان بعد از مصرف محصول با توجه به مقدار به دست آمده از Mexameter قبل از استفاده از محصول (مقدار مبنا)، محاسبه گردید.

 

شاخص اریتم برای زمان واحد (S)

 

T0’

T5’

T15’

T30’

کف ریکاپیل

4/2

4/15

2/13

5/7

ژل ریکاپیل

1/1

3/5

3/11

4/3

کرم ریکاپیل

1/1-

8/6

6/11

4/4

 

درصد افزایش مقدار نشان داده شده در Mexameter در مقایسه با زمان T0’ (مقدار مبنا)

 

شاخص اریتم در زمان واحد (S) برای کف ریکاپیل در مقایسه با دو محصول دیگر محاسبه شده است:

 

شاخص اریتم در زمان واحد (S) بر حسب درصد

 

T0’

T5’

T15’

T30’

ژل ریکاپیل

3/1

1/10

9/1

1/4

کرم ریکاپیل

6/3

6/8

6/1

1/3

 

کف ریکاپیل در مقایسه با دو محصول دیگر مورد آزمایش اریتم بیشتری ایجاد می‌کند، به ویژه در فاصله زمانی 5 دقیقه پس از مصرف، و بنابراین می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که میزان جذب این محصول بیشتر از دو محصول دیگر است.

بنابراین، شاخص سراسری جذب (G) برای کف ریکاپیل را می‌توان بر اساس اختلاف (درصد) حداکثر شاخص اریتم برای کف ریکاپیل و حداکثر شاخص اریتم برای دو محصول دیگر محاسبه کرد.

شاخص جذب سراسری (G) برای کف ریکاپیل

ژل ریکاپیل

56/36%

کرم ریکاپیل

55/33%

 

محصول کف ریکاپیل در مقایسه با دو محصول دیگر باعث جذب بیشتر محتویات محصول می‌شود. به ویژه مقادیر درون جدول نشان می‌دهند که شاخص جذب برای این محصول 56/36% بیشتر از ژل ریکاپیل و 55/33% بیشتر از کرم ریکاپیل است.

نتیجه‌گیری

کف ریکاپیل اریتم بیشتری ایجاد می‌کند و بنابراین می‌توان این فرض را مطرح کرد که می‌تواند باعث جذب بیشتر مواد آرایشی فعال در مقایسه با دو محصول دیگر شود. به ویژه در زمان 5 دقیقه بعد از مصرف محصول، که شاخص اریتم آن 1/10% است. همچنین شاخص جذب سراسری این محصول 56/36% بیشتر از ژل ریکاپیل است. این محصول در زمان 5 دقیقه پس از مصرف در مقایسه با کرم ریکاپیل دارای شاخص اریتم 6/8% است و شاخص سراسری جذب آن 55/33% بیشتر از کرم ریکاپیل است.

ارزیابی و مقایسه شاخص جذب سراسری محصولات گوناگون از طریق ارزیابی شاخص التهاب پوست (اریتم) ناشی از مواد فعال بهداشتی با خاصیت قرمز کننده توسط شرکت بازاریابی مستقیم DMC