تبلیغات ریکاپیل رپید در روزنامه اخبار پزشکی

تاریخ ارسال :۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
7 آبان 93/ 8 آبان 93/ 9 آبان 93/ 3 دی 93 / 4 دی 93 / 5 دی 93/ 1 بهمن 93/ 2 بهمن 93 / 3 بهمن 93 / 15 بهمن 93 / 16 بهمن 93 / 17 بهمن 93
7 آبان 93 / صفحه 11 8 آبان 93 / صفحه 6  9 آبان 93 / صفحه 18
3 دی 93 / صفحه 8  4 دی 93 / صفحه 19 5 دی 93 / صفحه 12
 1 بهمن 93 / صفحه 20  2 بهمن 93 / صفحه 10 3 بهمن 93 / صفحه 10
 15 بهمن 93 / صفحه 18 16 بهمن 93 / صفحه 4 17 بهمن 93 / صفحه 7

 

تبلیغات ریکاپیل رپید در روزنامه اخبار پزشکی