تبلیغات ریکاپیل رپید در روزنامه اخبار پزشکی فروردین ماه 95

تاریخ ارسال :۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
27 فروردین 95/ 28 فروردین 29/95 فروردین 95
27 فروردین 95/صفحه 11 28 فروردین 95 / صفحه 7  29 فروردین 95/صفحه 9

 

 

 

 

تبلیغات ریکاپیل رپید در روزنامه اخبار پزشکی فروردین ماه 95