صفحه اصلی / مقدار و نحوه استفاده

مقدار و نحوه استفاده

مقدار مصرف ریکاپیل رپید

ریزش کم

 یک بار در روز به مقدار 2 دوز 

ریزش عادی

 یک بار در روز به مقدار 3 دوز

ریزش شدید

 یک بار در روز به مقدار 4 دوز 

سفارش آنلاین

نظر استفاده کنندگان